Hoe verloopt een zitting?

WP Advocaten behandelt veel zaken op het gebied van familierecht en arbeidsrecht. Dat zijn rechtsgebieden waarin geregeld geprocedeerd wordt. Partijen moeten dan met hun advocaten verschijnen voor de rechter. Maar hoe verloopt zo’n zitting in de rechtbank eigenlijk?

 

Een procedure begint altijd schriftelijk. De eisende partij wil bijvoorbeeld de arbeidsovereenkomst ontbinden of omgang hebben met zijn zoontje. De verwerende partij wenst geen ontbinding van de arbeidsovereenkomst of acht omgang niet in het belang van het kind. De eisende partij zal dan een verzoekschrift indienen bij de rechtbank en de rechter vragen de arbeidsovereenkomst te ontbinden of een contactregeling vast te stellen. De andere partij kan hierop reageren door middel van een verweerschrift. Dit kan ook alleen via een advocaat.

 

De wet maakt onderscheid in verzoekschriftprocedures en dagvaardingsprocedures. Sommige zaken moeten met een verzoek aan de rechtbank beginnen en andere zaken beginnen met een vordering die je bij de rechtbank instelt. Wanneer je bijvoorbeeld geld tegoed hebt van een andere partij of een loonvordering hebt op je werkgever begin je de rechtszaak met een dagvaarding. Je advocaat weet precies welke procedure gevoerd moet worden. Ook in dagvaardingsprocedure wordt vaak een zitting bepaald. Die wordt dan comparitie van partijen genoemd. Comparitie komt van het woord compareren, wat vergelijken betekent. De rechter geeft partijen dan de gelegenheid om de zaak toe te lichten en stelt vaak ook zelf vragen en probeert of een schikking mogelijk is.

 

Uit onderzoek van de Raad voor Rechtsbijstand bij rechtbanken en het Juridisch Loket blijkt dat in twee derde van de gevallen mediation binnen vijftien weken is afgerond. Een procedure duurt over het algemeen langer. In ruim driekwart van de gevallen zijn beide partijen tevreden met de afloop. Dit in tegenstelling tot een procedure waarbij je vaak één verliezer en één winnaar hebt. Het blijkt ook dat de afspraken die zijn overeengekomen tijdens mediation beter worden nagekomen dan een rechterlijke uitspraak. Opmerking verdient dat als een mediation niet slaagt, er altijd nog gekozen kan worden voor een juridische procedure.

 

Zodra alle stukken compleet zijn, wordt door de rechter een zitting gepland. Alsdan dienen partijen met hun advocaten te verschijnen voor de rechter.

 

Van de rechtbank ontvang je een brief waarin staat wanneer de zitting plaatsvindt. Indien je nog stukken wil indienen, moet je die op tijd overhandigen aan je advocaat. Uitgangspunt is dat het dossier 10 dagen voor de zitting compleet moet zijn (er zijn wat uitzonderingen, deze bespreekt de advocaat, indien van toepassing, met je).

 

Op de zittingsdatum dien je je melden bij de rechtbank. Naar de zitting dien je je legitimatiebewijs mee te nemen. Het is raadzaam dat je je op tijd meldt omdat je door een detectiepoortje moet. Zeker indien er een interessante strafzaak is (die openbaar is en waarbij bijvoorbeeld veel pers aanwezig is) kan het er druk zijn. Je hoort vervolgens op welke verdieping je je moet melden. Op die verdieping hoor je in welke zaal de zitting zal plaatsvinden.

 

De bode roept vervolgens om wanneer de zitting begint door jouw naam en die van de andere partij te roepen. De zittingszaal is over het algemeen in een kamer. Dus niet zo’n grote zaal die je vaak op de televisie ziet. Daar vinden vooral de strafzaken plaats omdat die openbaar zijn. De familie- en arbeidsrechtzittingen zijn niet openbaar. De partij die de zaak is begonnen (verzoeker) dient rechts voor de rechter plaats te nemen. De andere partij (verweerder) neemt links voor de rechter plaats.

 

Hoe de zitting vervolgens verloopt is afhankelijk van de rechter. Meestal wordt door de rechter een korte samenvatting van het dossier en het geschil gegeven, waarna de verzoekende partij het woord krijgt. De andere partij mag daar vervolgens op reageren. Daarna zal de rechter zowel aan de advocaten als aan partijen zelf vragen stellen. Je advocaat zal je goed voorbereiden voor de zitting, zodat je geen onverwachte vragen krijgt en gemakkelijk kunt antwoorden.

 

Het is ook mogelijk dat de rechter na het geven van de samenvatting, direct vragen gaat stellen. Indien alle vragen van de rechter zijn beantwoord, worden partijen vaak nog wel in de gelegenheid gesteld hun zegje te doen. Mocht de rechter na het stellen van de vragen de zitting willen beëindigen, kan je advocaat aan de rechter vragen de gelegenheid te krijgen nog het een ander te mogen zeggen. Alsdan kan je advocaat hetgeen opmerken dat niet tijdens de zitting aan de orde is gekomen, maar dat in de zaak wel van belang is.

 

De mogelijkheid van mediation kan ook tijdens de zitting aan de orde komen. Mediation is een vorm van conflictbemiddeling. Een onafhankelijke bemiddelaar gaat samen met jou en de andere partij op zoek naar een oplossing voor het probleem. Via de rechtbank kan een mediator gekozen worden.

 

Een familie- en arbeidsrechtzitting zijn minder formeel dan een strafrechtzitting. Tijdens een strafrechtzitting weet je precies wanneer je aan het woord komt en het verloop van de zitting is min of meer elke keer hetzelfde. Dit is dus niet het geval bij een familierechtzitting. Er is dan meer sprake van een gesprek, al is het niet de bedoeling dat je voor je beurt gaat praten. De rechter heeft de regie tijdens de zitting en geeft aan wanneer wie mag spreken.

 

Een rechter doet niet direct uitspraak. Meestal wordt na 6 weken uitspraak gedaan. Deze uitspraak is schriftelijk (de beschikking) en wordt opgestuurd naar je advocaat.

 

Indien je het niet eens bent met de beslissing van de rechter kan je in hoger beroep gaan. Je hebt hiervoor 3 maanden de tijd. Je dient alsdan een hoger beroepschrift door je advocaat te laten indienen bij het Gerechtshof. Het Gerechtshof zal dan opnieuw naar de zaak kijken.