Scheiden? En nu?

Veel mensen ervaren de echtscheidingsperiode als onzeker, verwarrend en emotioneel. Naast dat je allerlei emoties ervaart, moet er in deze periode een heleboel geregeld worden. Zoals waar je gaat wonen, welke contactregeling met de kinderen gaat gelden, wat wordt er afgesproken over de bezittingen en schulden?

 

Het is voor jou en je ex-partner belangrijk dat je bij een echtscheiding respectvol uit elkaar gaat. Dit zeker als jullie samen ook kinderen hebben. Een goed stappenplan helpt om overzicht te bewaren en om eenvoudiger door het proces van een echtscheiding heen te gaan.

Stap 1: Scheidingsmelding

De eerste stap is uiteraard het melden aan je partner dat je een echtscheiding wil. Dit noemen we de scheidingsmelding. Voor veel mensen is dit een hele moeilijke stap. Zeker als de ander echtscheiding wil.

 

Belangrijk is dat je het je partner persoonlijk vertelt. Wees duidelijk en eerlijk. Leg uit waarom je wil scheiden, maar probeer niet te veel verwijten te maken. Geef je partner de gelegenheid te reageren. Probeer, hoe moeilijk dat misschien ook is, met elkaar in gesprek te blijven. Als het lukt met elkaar in gesprek te blijven, kunnen jullie ‘samen’ scheiden. Dit is sneller en goedkoper. Nadine Plaisier, onze familierechtspecialist en mediator, kan je hierin bijstaan.

Stap 2: Deskundige begeleiding

In Nederland kan je alleen scheiden als je wordt bijgestaan door een advocaat. Een echtscheiding wordt door de rechter uitgesproken en alleen advocaten mogen een verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank indienen. In de vorige stap is al aangegeven dat als je ‘samen’ gaat scheiden, je je kan wenden tot Nadine Plaisier, onze mediator. Als het helaas niet meer mogelijk is om in gesprek te blijven, dien je je te wenden tot een advocaat. Nadine Plaisier is naast mediator ook advocaat. Zij kan je dus ook als advocaat bijstaan. Als je een advocaat in de arm neemt, betekent dat niet automatisch dat het een ‘vechtscheiding’ wordt.

 

Ook advocaten zullen eerst onderzoeken of een regeling in der minne mogelijk is. Advocaten zijn hiertoe ook verplicht gezien de gedragsregels die gelden voor advocaten. Als het niet lukt om samen afspraken te maken, zal de rechter gevraagd moeten worden een beslissing te nemen. Je kan met Nadine Plaisier kennismaken op het gratis inloopspreekuur dat elke woensdagochtend van 9.00 tot 11.00 uur plaatsvindt. Daarnaast is zij telefonisch bereikbaar op 078 – 68 195 55.

Stap 3: De kinderen

Als je besloten hebt tot een echtscheiding, moeten de kinderen hier ook over geïnformeerd worden. Vertel het samen aan de kinderen. Maak duidelijk dat de scheiding niet hun schuld is en dat ze hun ouders niet kwijtraken. Als jij en je partner minderjarige kinderen hebben zijn jullie wettelijk verplicht een ouderschapsplan op te stellen. Het verzoekschrift tot echtscheiding wordt in principe alleen in behandeling genomen als er ook een ouderschapsplan wordt ingediend.

 

In het ouderschapsplan staan de afspraken die jullie over de kinderen hebben gemaakt. Denk aan de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken, de kosten van de kinderen, de manier waarop jullie elkaar informeren en raadplegen over belangrijke gebeurtenissen voor de kinderen en over het vermogen van de kinderen, etc.

Stap 4: Het verzamelen van informatie

Nadine Plaisier heeft allerlei gegevens nodig. Zoals de persoonlijke gegevens over jou, je partner en eventueel de kinderen, maar ook over het huwelijk, de bezittingen, de schulden, het inkomen, etc. Deze gegevens zijn nodig om te kunnen scheiden en voor het opstellen van de processtukken. Het is belangrijk dat je een compleet overzicht maakt van alle bezittingen en schulden. Voeg daarbij de bewijsstukken. Zoals een bankafschrift, akte van levering van de woning, jaaropgave van de hypotheekschuld, aangifte inkomstenbelasting, etc.

 

Afhankelijk van de situatie kan het zijn dat er afspraken gemaakt moeten worden over een kinder- en/of partneralimentatie. Nadine Plaisier heeft dan gegevens nodig van de inkomsten en lasten. Tenslotte dienen er afspraken gemaakt te worden over het pensioen. Scheiden kan ook gevolgen hebben voor je pensioen. Zijn hierover afspraken gemaakt in de huwelijkse voorwaarden? Willen jullie de wet volgen en de pensioenen verevenen of is een andere verdeling in jullie situatie aantrekkelijker? Meer informatie over pensioen bij scheiding vind je op www.pensioenkijker.nl.

Verloop echtscheidingsprocedure

In onderstaande tekst zal een korte omschrijving gegeven worden van de echtscheidingsprocedure. Neem uiteraard altijd contact op als er vragen zijn. Daar zijn wij voor.

Mediation

Het is voor jou en je ex-partner belangrijk dat je respectvol uit elkaar gaat. Dit zeker als jullie samen ook kinderen hebben. Probeer, hoe moeilijk dat misschien ook is, met elkaar in gesprek te blijven. Als het lukt me t elkaar in gesprek te blijven, kunnen jullie proberen ‘samen’ te scheiden. Dit is sneller en goedkoper. Nadine Plaisier, onze familierechtspecialist en mediator, kan je hierin bijstaan. Als jij en je partner kiezen voor mediation, ontvang je voor de eerste bespreking een mail met de mediationovereenkomst, het Mfn-reglement en de gedragsregels. Lees deze stukken aandachtig door. De mediationovereenkomst wordt tijdens de eerste bespreking ondertekend.

 

Tijdens de mediation wordt met behulp van Nadine Plaisier geprobeerd afspraken te maken over, indien er minderjarige kinderen zijn, de opvoedings- en verzorgingstaken van de kinderen, alsook over de gevolgen van de echtscheiding. Deze afspraken worden, indien overeenstemming wordt bereikt, opgenomen in een ouderschapsplan en een echtscheidingsconvenant. De echtscheidingsprocedure kan alsdan geheel schriftelijk verlopen. Nadine Plaisier dient de stukken, te weten het ouderschapsplan en het echtscheidingsconvenant, in bij de rechtbank met het verzoekschrift tot echtscheiding. Als er kinderen zijn die 12 jaar of ouder zijn worden die uitgenodigd voor een gesprek met de rechter. Zij mogen dan hun mening geven. Ze kunnen de rechter ook een brief sturen.

 

Daarna spreekt de rechter de echtscheiding uit. De echtscheiding is dan nog niet officieel. Er moet daarna nog een akte van berusting worden ondertekend. Daarmee geef je aan geen hoger beroep te wensen en je te berusten in de uitspraak van de rechtbank. Vervolgens wordt de echtscheidingsbeschikking ingeschreven bij de gemeente waar jullie zijn gehuwd. Na de inschrijving zijn jullie officieel gescheiden.

Advocaat

Als het helaas niet mogelijk is om in gesprek te blijven, dien je je te wenden tot een advocaat. Nadine Plaisier is naast mediator ook advocaat. Zij kan je dus ook als advocaat bijstaan. Als je een advocaat in de arm neemt, betekent dat niet automatisch dat het een ‘vechtscheiding’ wordt. Ook advocaten zullen eerst onderzoeken of een regeling in der minne mogelijk is. Advocaten zijn hiertoe ook verplicht gezien de gedragsregels die gelden voor advocaten. Nadine Plaisier hecht zeer aan het belang van de kinderen. Deze mogen nooit de dupe worden van een echtscheiding of ingezet worden in de strijd.

 

Als het lukt om afspraken te maken, kunnen die afspraken ook weer opgenomen worden in een ouderschapsplan en een echtscheidingsconvenant. De echtscheidings-procedure kan alsdan geheel schriftelijk verlopen. Als het niet lukt om samen afspraken te maken, zal de rechter gevraagd moeten worden een beslissing te nemen. Er moet dan een verzoekschrift tot echtscheiding worden ingediend met nevenverzoeken. Er wordt dan bijvoorbeeld een bepaalde contactregeling verzocht of een alimentatie. Jouw ex-partner krijgt de gelegenheid hierop te reageren. De reactie op het verzoekschrift wordt een verweerschrift genoemd. Als jouw ex-partner ook zelf verzoeken indient, mag jij daar ook weer op reageren (verweerschrift tegen zelfstandige verzoeken). Daarna wordt er een zitting gepland. Tijdens de zitting worden de verzoeken besproken. Nadine Plaisier staat je dan bij om voor jou alle argumenten naar voren te brengen. Je mag zelf ook altijd het woord voeren. Soms lukt het om tijdens de zitting alsnog afspraken te maken. Als dat niet lukt zal de rechter uitspraak doen. De rechter doet in principe binnen 6 weken na de zitting uitspraak.

 

Het kan zo zijn dat in sommige gevallen de uitspraak van de rechter niet kan worden afgewacht. Er moet snel een oplossing komen, omdat jij en je ex-partner het niet eens worden over bijvoorbeeld de contactregeling of de partneralimentatie. Er kan dan een voorlopige voorzieningenprocedure worden gestart. De uitspraak in de voorlopige voorzieningenprocedure geldt tijdens de echtscheidingsprocedure. Ook het leggen van beslag behoort in een echtscheidingssituatie tot de mogelijkheden. Als de rechter een alimentatie heeft bepaald en je ex-partner weigert deze te voldoen, kan je kosteloos het landelijk bureau inning onderhoudsbijdragen inschakelen. Informatie hierover vind je op de website van het LBIO, lbio.nl. Je hebt de originele beschikking om de alimentatie te innen nodig. Heb je nog vragen over een echtscheiding?

Maak een afspraak