Wanneer eindigt de arbeidsovereenkomst van mijn werknemer? Met 65 jaar of met ingang van de AOW?

Vóór 1 januari 2013 gaf de AOW recht op een ouderdomspensioen voor iedereen die de leeftijd van 65 jaar had bereikt. Vanaf 1 januari 2013 is de AOW-leeftijd verhoogd naar 65 jaar en 1 maand. De AOW-leeftijd gaat de komende jaren telkens op 1 januari omhoog, met steeds grotere stappen, naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting.

Veel arbeidsovereenkomsten hebben een pensioenontslagbeding. Ook veel cao’s kennen een dergelijk beding. Het doel van dit beding is dat de arbeidsovereenkomst automatisch eindigt zonder dat de werkgever een ontslagprocedure hoeft te voeren. De rechtsgeldigheid van een dergelijk pensioenontslagbeding was lange tijd omstreden, maar is door de Hoge Raad aanvaard in het zogenaamde KLM-arrest van 13 juli 2012 (HR 13 juli 2012, ECLI:NL:HR2012:BW 3367).

Misschien ken je deze zaak nog uit het nieuws: een aantal piloten was naar de rechter gestapt omdat zij op grond van de CAO werden ontslagen wanneer zij 56 werden. Zij vonden dit leeftijdsdiscriminatie. De Hoge Raad vond echter dat de KLM gelijk had. De bepaling in de CAO had een legitiem doel: de doorstroming en een evenwichtige personeelsopbouw.

Van rechtswege beëindiging bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd?

Staat in de CAO of de arbeidsovereenkomst vermeld dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar (in plaats van bij het bereiken van de AOW-leeftijd), dan is dit contract waarschijnlijk van voor 2013 en niet aangepast aan de nieuwe wetgeving.

Volgens de Wet Gelijke Behandeling (WGBL) is beëindiging van de arbeidsovereenkomst op grond van leeftijd verboden, tenzij sprake is van een objectieve rechtvaardiging of tenzij de beëindiging verband houdt met het bereiken van de AOW-leeftijd. Een werknemer mag dus niet zomaar ontslagen worden bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar. Dat mag wel bij het bereiken van de AOW-leeftijd.

Als in de arbeidsovereenkomst vermeld staat dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar en de werknemer op grond van deze bepaling wordt ontslagen, kan de werknemer een beroep doen op de vernietigbaarheid van dit ontslag wegens leeftijdsdiscriminatie. De werknemer kan de kantonrechter dan verzoeken om dit ontslag ongedaan te maken door wedertewerkstelling en doorbetaling van loon te vorderen.

Is in de arbeidsovereenkomst of de CAO geen pensioenontslagbeding opgenomen?

Indien in de arbeidsovereenkomst of de CAO geen pensioenontslagbeding is opgenomen, eindigt de arbeidsovereenkomst niet van rechtswege bij het bereiken van de AOW-leeftijd. Als niet zeker is dat de werknemer van plan is ook echt met pensioen te gaan doet de werkgever er in dat geval verstandig aan om tijdig een ontslagvergunning aan te vragen bij het UWV.

Deze ontslagaanvraag moet uiterlijk op de dag waarop de werknemer de AOW-leeftijd heeft bereikt, ingediend zijn bij het UWV. Het UWV zal dan toestemming geven tot opzegging van de arbeidsovereenkomst wegens het bereiken van de AOW-leeftijd. Mocht echter blijken dat de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd met de bedoeling om daarna een nieuw, tijdelijk contract met de werknemer te kunnen aangaan, dan verleent het UWV geen toestemming. Het UWV stelt zich op het standpunt dat het doel van het verlenen van een ontslagvergunning in dit geval is dat de werknemer plaats maakt op de arbeidsmarkt voor een jongere werknemer. Het UWV vindt dat aan deze voorwaarde niet wordt voldaan als vervolgens met de werknemer die de AOW-leeftijd heeft bereikt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt gesloten.

Een arbeidsovereenkomst eindigt derhalve slechts van rechtswege bij het bereiken van de AOW-leeftijd indien dit is overeengekomen in de arbeidsovereenkomst of de CAO. Wanneer er geen sprake is van een pensioenontslagbeding dien je als werkgever een ontslagaanvraag in te dienen bij het UWV. Een beding waarin staat dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt indien de werknemer de 65-jarige leeftijd bereikt, is derhalve niet toegestaan. Wij adviseren je dan ook dit aan te passen in de arbeidsovereenkomst en te vermelden dat de arbeidsovereenkomst automatisch eindigt bij het bereiken van de AOW-leeftijd.

Terug naar het overzicht